Niemodyfikowalne czynniki ryzyka

Pochodzenie

Badania pokazują, że w ogólnej klasyfikacji pacjenci rasy białej uzyskują lepsze wyniki terapii i niższe wskaźniki śmiertelności w porównaniu do innych grup etnicznych, takich jak na przykład Afroamerykanie. Ostatnie badania wskazują jednak, że status społeczno-ekonomiczny jest ważniejszy niż pochodzenie etniczne. Innymi słowy, posiadanie niższych dochodów jest lepszym predyktorem nieradzenia sobie dobrze z toczniem, w porównaniu do tego, jakie jest pochodzenie etniczne danej osoby. Ponieważ niektóre grupy etniczne (takie, jak na przykład Afroamerykanie i Latynosi) mają wyższe wskaźniki ubóstwa w porównaniu do innych ludzi (takich, jak przedstawiciele rasy białej), może to wyjaśniać, dlaczego wcześniejsze badania wykazały wspomniane różnice między grupami etnicznymi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Innym problemem jest efekt mieszania przekonań kulturowych między grupami etnicznymi. Na przykład, członkowie pewnych grup etnicznych (takich, jak niektóre grupy azjatyckie i latynoskie) mogą mieć większe zaufanie do środków domowych lub niezachodnich praktyk medycznych i mogą być mniej skłonni do przyjmowania przepisanych im leków (jest to zatem kwestia nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, omawianych poprzednio).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Płeć

Mężczyźni stanowią tylko blisko dziesięć procent wszystkich ludzi, którzy mają toczeń. Większość przeprowadzonych badań sugeruje, że mężczyźni jako grupa mają jednak cięższą postać choroby i mogą mieć wyższą śmiertelność, w porównaniu do kobiet, które mają toczeń. Jednakże, z drugiej strony kilka przeprowadzonych badań nie wykazało wyraźnych różnic pomiędzy płciami. Co prawda jedno badanie z 1980 roku wykazało, że kobiety pochodzenia azjatyckiego i amerykańskiego mają więcej ciężkich przypadków choroby, niż mężczyźni pochodzenia azjatyckiego i amerykańskiego, istnieje stosunkowo więcej badań wykazujących, że mężczyźni mogą mieć ogólnie bardziej poważne przebiegi choroby i wyższą śmiertelność w porównaniu do kobiet.

Wiek w chwili rozpoznania.

Dzieci mają ogólną tendencję do bardziej poważnych przebiegów choroby w porównaniu do osób starszych. Niemowlęta, które mają toczeń, wykazują najwyższe wskaźniki śmiertelności. Niestety, śmiertelność zbliża się do pięćdziesięciu procent przypadków u dzieci poniżej pierwszego roku życia. Starsze dzieci na ogół dobrze reagują na podejmowane leczeniem, ale nadal mają wyższą śmiertelność w porównaniu z dorosłymi, u których rozwija się toczeń. W rzeczywistości, przeprowadzone do tej pory badania, w których oceniano częstość zgonów u pacjentów dorosłych z toczniem, wykazały, że pacjenci dorośli, którzy mieli toczeń, mieli wyższą śmiertelność gdy zachorowali na toczeń jako dziecko, niż ci dorośli, u których toczeń pojawił się w późniejszym wieku.

Na drugim krańcu omawianego spektrum są ludzie, u których początek tocznia rozwija się w późnym wieku. Późny początek tocznia następuje po wieku od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu lat (po wieku rozrodczym). Choć grupa ta ma tendencję do ogólnie mniej poważnych przebiegów choroby i słabszej aktywności tocznia, to tacy pacjenci mają tendencję do rozwijania bardziej rzeczywistego uszkodzenia ich organów. Taka tendencja występuje najprawdopodobniej dlatego, ponieważ ich starzejące się narządy są bardziej podatne na uszkodzenia związane z zapaleniem w stosunku do organów ich młodszych kolegów. Z tego też powodu, mają oni wyższą śmiertelność ogólną w porównaniu do młodszych ludzi, którzy mają toczeń. Nie jest to nic nieoczekiwanego. Zdrowe osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia mają przecież ogólnie wyższą śmiertelność w porównaniu do tych, którzy mają mniej niż pięćdziesiąt lat.

Ubóstwo. Ubezpieczenia zdrowotne.

Liczne przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że niższy status społeczno-ekonomiczny (innymi słowy, niskie dochody) odgrywa bardzo ważną rolę w aktywności choroby i potencjalnej śmiertelności. W przypadku osób o niskich dochodach jest mniej prawdopodobne, by mogły one mieć dobre ubezpieczenie, a także jest mniej prawdopodobne, że będą mieć pieniądze potrzebne na opłacenie wszystkich leków i badań medycznych. Ponadto, osoby uboższe są bardziej narażone na trudności w uzyskaniu transportu, by mogły dotrzeć na wizytę u swoich lekarzy. Nie jest zatem niczym zaskakującym, że niskie dochody mogą przełożyć się na zachorowania na cięższą postać choroby i na większe szanse śmierci z jej powodu.

Dlatego też kwestię statusu materialnego pacjentów można włączyć do części dotyczącej niemodyfikowalnych czynników ryzyka dla poważnych przypadków tocznia. Z drugiej strony może się jednak wydawać, że ten czynnik jest jednak modyfikowalny, ponieważ żyjemy w Ameryce, a wszyscy mieszkający w tym kraju mają szanse na awans do wyższej grupy statusu społeczno-ekonomicznego lub zdobycie większej ilości pieniędzy, po prostu wybierając dobre studia i ciężko pracując. Jednak faktem jest, że jeśli u kogoś rozwija się ciężka postać tocznia, w wyniku czego znajdzie się on w niższej grupie społeczno-ekonomicznej, powstaje błędne koło ubóstwa i dalszego osłabienia dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej.

Jeżeli osoba, która ma niski dochód, będzie poważnie chora na toczeń, trudniej będzie jej uzyskać dobre leczenie również ze względu na problemy z posiadaniem słabego lub żadnego ubezpieczenia, a nie będzie w stanie pozwolić sobie na właściwą opiekę medyczną własnym zakresie prywatnym. Kiedy człowiek jest chory, praca lub nauka staje się dla niego bardzo trudna, jeśli nie wręcz niemożliwa do wykonania. Na własne oczy widziałem pacjentów, którzy ciężko pracowali lub uczyli się gdy byli zdrowi, a gdy zachorowali na toczeń ich marzenia wykruszały się z powodu stopniowego postępowania choroby – a to z kolei nie miało nic wspólnego z ich motywacją do dalszego działania. Oczywistym jest, że system opieki zdrowotnej w Ameryce potrzebuje ogromnych ulepszeń, aby zapewnić wszystkim Amerykanom możliwość korzystania z dobrej opieki zdrowotnej. Jednak nie zmienimy tej sekcji samymi tylko oświadczeniami politycznymi. Mam jednakże nadzieję, że w przyszłości wszystko zmieni się na lepsze.

Położenie geograficzne

Niektóre rejony Stanów Zjednoczonych wykazują wyższe wskaźniki śmiertelności z powodu tocznia w porównaniu z innymi obszarami. Trzy najważniejsze czynniki, które zdają się wyjaśniać te różnice, to: ubóstwo, wzrost populacji hiszpańskiej oraz zwiększenie promieniowania ultrafioletowego typu B (UVB) (wystawienie chorych na toczeń na nasilone działanie światła w obszarach o wyższej śmiertelności). Obszarami o najwyższych wskaźnikach umieralności są południowo-zachodnie Stany Zjednoczone (szczególnie wokół południowej Kalifornii do południowo-wschodniej części Nowego Meksyku), natomiast najniższe są skupione wokół północnej części Stanów Zjednoczonych (w szczególności obszaru New Hampshire).

Jednak również stany Waszyngton, Minnesota, Illinois, Ohio i mają niższe wskaźniki śmiertelności w stosunku do innych części kraju. Wyższe współczynniki zgonów widoczne w niektórych obszarach większych populacji latynoskich mogą być odzwierciedleniem wyższych wskaźników ubóstwa w tych szczególnych obszarach. Na pewno ma też znaczenie fakt, że obszary o wysokiej ekspozycji na promieniowanie UVB miałaby wyższe współczynniki ciężkiej aktywności tocznia i związanej z nimi umieralności.

Jednakże, z drugiej strony można argumentować, że jest to czynnik modyfikowalny, ponieważ jeśli mieszka się w południowo-wschodniej części Nowego Meksyku w Chaves County (rejon najwyższych wskaźników umieralności z toczniem), można przenieść się do obszarów objętych badaniem, które miały najniższe wskaźniki śmiertelności (Hrabstwo Strafford, New Hampshire, Roseau County, Minnesota, Washington albo Lewis County). Jednakże, przeniesienie się jest zazwyczaj bardzo trudną rzeczą do zrobienia, ponieważ zwykle jest uwarunkowane koniecznością znalezienia dobrej pracy w swojej dziedzinie zawodowej, nie mówiąc już o trudnościach związanych z przejściem do miejsca, w którym nie ma się żadnej sieci kontaktów (rodzina i znajomi).

Ponadto, jeśli jesteś w stanie po prostu wybić się w górę i zmienić zawód na taki, który zapewni Ci lepsze pieniądze, jest to dobrym czynnikiem prognostycznym (masz bowiem mniejsze szanse zgonu z powodu tocznia w porównaniu z osobami, które mają niskie dochody). Ponadto, nie istnieją żadne badania, które pokazywałyby, że jeśli ludzie przemieszczają się z miejsca o wysokiej śmiertelności dla tocznia do obszaru o niskiej śmiertelności, ich szanse na śmierć w wyniku tocznia maleją. Ta kwestia nadal pozostaje bardzo interesująca, zwłaszcza w kontekście możliwości zwiększenia swoich szans na wyzdrowienie lepsze rokowanie w przypadku choroby.